Tag: Yugi | PlayOnline.win
  • 4 vs 4 | Thái Bình vs Skyred | Ngày 12/2/2017 12/02/2017 https://www.youtube.com/watch?v=-Ex_5LGvxuM https://www.youtube.com/watch?v=HQaEcfgDjTE https://www.youtube.com/watch?v=ZN-60mPl0WQ  https://www.youtube.com/watch?v=WTvE1-UXNyk   https://www.youtube.com/watch?v=DdQ4T08_MzI https://www.youtube.com/watch?v=fDDeaKV5ILE  https://www.youtube.com/watch?v=xy_PVXbooRw https://www.youtube.com/watch?v=xPt-OM4jYkA   https://www.youtube.com/watch?v=Xa95DWAXkpg  https://www.youtube.com/watch?v=sk8xs0VMb8w https://www.youtube.com/watch?v=S0TaZ_tgBYI      
  • 4 vs 4 | GameTV vs Skyred + Bibi | Ngày 18/01/2017 18/01/2017 https://www.youtube.com/watch?v=91MB9xwUOz8 https://www.youtube.com/watch?v=ec-BKnKpvsE https://www.youtube.com/watch?v=JlMMS38f1r0 https://www.youtube.com/watch?v=cU-QSFKtpDU   https://www.youtube.com/watch?v=nwNj9KiESwI https://www.youtube.com/watch?v=SjigOjQ2e8g https://www.youtube.com/watch?v=R7SjoGHiS8w   https://www.youtube.com/watch?v=9EMSKIY2K8Q https://www.youtube.com/watch?v=W6EmgvQKlOI  https://www.youtube.com/watch?v=1LsFe9va5IE https://www.youtube.com/watch?v=rt6Kd2T2WFU https://www.youtube.com/watch?v=JduhS9--zCI   https://www.youtube.com/watch?v=CtmfJ5dllto https://www.youtube.com/watch?v=mgLnqkAsX4A https://www.youtube.com/watch?v=XTyE42vz9io   https://www.youtube.com/watch?v=xgHSIG1Qy0U https://www.youtube.com/watch?v=bprPcw2RNTc https://www.youtube.com/watch?v=qS8yTHirJPw https://www.youtube.com/watch?v=EpvBQOT3zgE https://www.youtube.com/watch?v=ut0v2XriNxA  
  • 4 vs 4 | Skyred + BiBi vs GameTV | Ngày 18/01/2017 BLV Khánh Trắng 18/01/2017 https://www.youtube.com/watch?v=5VWC2IeHax8 https://www.youtube.com/watch?v=ipwo6_rJRtQ https://www.youtube.com/watch?v=OOkV-sOa5_s https://www.youtube.com/watch?v=bWIk40fNbzU   https://www.youtube.com/watch?v=rgL1OA6L8Mg https://www.youtube.com/watch?v=CnCaNOVZKtI https://www.youtube.com/watch?v=6lzCfIxkWqs   https://www.youtube.com/watch?v=3Hqyn30m9SE https://www.youtube.com/watch?v=YCr4u2v0WA4 https://www.youtube.com/watch?v=abhvJ568Jgo https://www.youtube.com/watch?v=kYCz1Dez0Tk https://www.youtube.com/watch?v=YnPDtKVHO54   https://www.youtube.com/watch?v=cY5Zd4Q1iIo  https://www.youtube.com/watch?v=LxaSnp02kNM https://www.youtube.com/watch?v=2nDXUfLlvaw   https://www.youtube.com/watch?v=NEEu3gBe9iY  https://www.youtube.com/watch?v=ULASl-aQ-Ps https://www.youtube.com/watch?v=dMCekIREAmM  https://www.youtube.com/watch?v=f9R8f5ginUs https://www.youtube.com/watch?v=OjIP6pKT6bE  
  • 4 vs 4 | BiBi Club vs Skyred | Ngày 11/1/2017 11/01/2017 https://www.youtube.com/watch?v=kiIS3IM8S9Y https://www.youtube.com/watch?v=LePJBuB9bRs https://www.youtube.com/watch?v=ACbQFdvLuyQ  https://www.youtube.com/watch?v=A8xKFqXvI50   https://www.youtube.com/watch?v=aZCoQIJDan8 https://www.youtube.com/watch?v=kCKr9_JVt9Q https://www.youtube.com/watch?v=3WTuqjOzW_Q https://www.youtube.com/watch?v=zQtK4aJj42c https://www.youtube.com/watch?v=AUAiqW5XTdc   https://www.youtube.com/watch?v=O8T3WuPmzos https://www.youtube.com/watch?v=GZgH0TM71jA    
  • 4 vs 4 | Skyred vs BiBi Club | Ngày 11/01/2017 BLV Khánh Trắng 11/01/2017 https://www.youtube.com/watch?v=xrKVPLaD_hw  https://www.youtube.com/watch?v=4BX2V6qwSNE  https://www.youtube.com/watch?v=XX8j6qO-omA https://www.youtube.com/watch?v=tRA6nY-vKyg   https://www.youtube.com/watch?v=FzKfXQSbu2k https://www.youtube.com/watch?v=DX41olEsjuw https://www.youtube.com/watch?v=mIeXRyy3ZIQ  https://www.youtube.com/watch?v=TtNh1wSHIHY  https://www.youtube.com/watch?v=WzMk-k1j5yM   https://www.youtube.com/watch?v=Np-Asu5Av_c https://www.youtube.com/watch?v=R6r-OGtfjVI  https://www.youtube.com/watch?v=CX3VC5JOIRM  
  • 4 vs 4 | Skyred + GameTV vs Thái Bình | Ngày 10/01/2017 10/01/2017 https://www.youtube.com/watch?v=CdhJJrHvcv0  https://www.youtube.com/watch?v=zCjrefbRTDE https://www.youtube.com/watch?v=JTiN2iyz_No https://www.youtube.com/watch?v=VXKIHwkLT1I   https://www.youtube.com/watch?v=w7vaHrh7yz0 https://www.youtube.com/watch?v=cPY9WsDvwoE https://www.youtube.com/watch?v=_DSLtLtmHw8  https://www.youtube.com/watch?v=sMMfEs98ohY   https://www.youtube.com/watch?v=lXNJpS95_3I https://www.youtube.com/watch?v=Q05TCjkR_kM https://www.youtube.com/watch?v=gog7iACYhb0 https://www.youtube.com/watch?v=s0akjQTe2vI  
  • 4 vs 4 | Thái Bình Full vs Skyred + GameTV Ngày 10/01/2017 BLV : TOM 10/01/2017 https://www.youtube.com/watch?v=Za0ciZmL7hA  https://www.youtube.com/watch?v=OT1b71L2OBY  https://www.youtube.com/watch?v=KUQu--vDxr8  https://www.youtube.com/watch?v=VCHQzI8XOxY   https://www.youtube.com/watch?v=l33ny-mh9Dw https://www.youtube.com/watch?v=tIlJLWSKmBM  https://www.youtube.com/watch?v=kF4lPk9719g  https://www.youtube.com/watch?v=MC8r6RoRBOk   https://www.youtube.com/watch?v=TzY08XaVQRU  https://www.youtube.com/watch?v=ZpCCuQCvZWI https://www.youtube.com/watch?v=6zD8XyV7wPg https://www.youtube.com/watch?v=vDcAN-bghOU  
  • 4vs4 | Skyred + No1 vs Thái Bình | Ngày 30/12/2016 30/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=7XA9yIPb7mk https://www.youtube.com/watch?v=8cHB9TasqAs https://www.youtube.com/watch?v=R5ZgogXCm1k https://www.youtube.com/watch?v=89FIYlyqzd8   https://www.youtube.com/watch?v=q27zMo4pdCE https://www.youtube.com/watch?v=M8T1ZppbW50 https://www.youtube.com/watch?v=gdtISajmZ1Y  https://www.youtube.com/watch?v=qItmAo6HnXY  https://www.youtube.com/watch?v=16JpFYKguCk   https://www.youtube.com/watch?v=kQcXBkrvnOM https://www.youtube.com/watch?v=9VXKXtqhLiA https://www.youtube.com/watch?v=vGopnFkvDG4 https://www.youtube.com/watch?v=omWHuNcbI9M https://www.youtube.com/watch?v=Ip3UXacf_hw  
  • 4 vs 4 | Thái Bình vs Skyred + No1 | Ngày 30/12/2016 BLV Hải RM 30/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=1ItdC6jjeI4 https://www.youtube.com/watch?v=TrqxXTZ6DYE https://www.youtube.com/watch?v=yt0l1sYIHVk https://www.youtube.com/watch?v=cfoVl-gWnlo   https://www.youtube.com/watch?v=ZPS0iGMbgLc https://www.youtube.com/watch?v=OmFujWE7VrA https://www.youtube.com/watch?v=AnlJi56fFnA  https://www.youtube.com/watch?v=ZWEZ3lIh_3c https://www.youtube.com/watch?v=89szRnqk6NQ   https://www.youtube.com/watch?v=dIQuNZZYJF8 https://www.youtube.com/watch?v=-pNPXHeBMDs https://www.youtube.com/watch?v=N2POAaEwJ8E https://www.youtube.com/watch?v=U9tfmcCjNms https://www.youtube.com/watch?v=dltZSiY078w  
  • 4 vs 4 | Skyred + No1 vs Thái Bình | Ngày 29/12/2016 29/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=fFVOC8q8kDo https://www.youtube.com/watch?v=AkWhI3QFXmg https://www.youtube.com/watch?v=0FQmyK5BseM  https://www.youtube.com/watch?v=_GI4sEYWiOQ https://www.youtube.com/watch?v=TeqHgb3RYy8   https://www.youtube.com/watch?v=lAEbqDMDG-s https://www.youtube.com/watch?v=z2YNW0mMtPQ https://www.youtube.com/watch?v=j2VPyUXu4eQ   https://www.youtube.com/watch?v=LCgNcygtYo8 https://www.youtube.com/watch?v=jElK3qTMwS8  https://www.youtube.com/watch?v=fck6uQOm3Ms  https://www.youtube.com/watch?v=lWxTHEsD3PI