Tag: U97 | PlayOnline.win
  • 4 vs 4 | BiBi Club vs Skyred | Ngày 11/1/2017 11/01/2017 https://www.youtube.com/watch?v=kiIS3IM8S9Y https://www.youtube.com/watch?v=LePJBuB9bRs https://www.youtube.com/watch?v=ACbQFdvLuyQ  https://www.youtube.com/watch?v=A8xKFqXvI50   https://www.youtube.com/watch?v=aZCoQIJDan8 https://www.youtube.com/watch?v=kCKr9_JVt9Q https://www.youtube.com/watch?v=3WTuqjOzW_Q https://www.youtube.com/watch?v=zQtK4aJj42c https://www.youtube.com/watch?v=AUAiqW5XTdc   https://www.youtube.com/watch?v=O8T3WuPmzos https://www.youtube.com/watch?v=GZgH0TM71jA    
  • 4 vs 4 | Skyred vs BiBi Club | Ngày 11/01/2017 BLV Khánh Trắng 11/01/2017 https://www.youtube.com/watch?v=xrKVPLaD_hw  https://www.youtube.com/watch?v=4BX2V6qwSNE  https://www.youtube.com/watch?v=XX8j6qO-omA https://www.youtube.com/watch?v=tRA6nY-vKyg   https://www.youtube.com/watch?v=FzKfXQSbu2k https://www.youtube.com/watch?v=DX41olEsjuw https://www.youtube.com/watch?v=mIeXRyy3ZIQ  https://www.youtube.com/watch?v=TtNh1wSHIHY  https://www.youtube.com/watch?v=WzMk-k1j5yM   https://www.youtube.com/watch?v=Np-Asu5Av_c https://www.youtube.com/watch?v=R6r-OGtfjVI  https://www.youtube.com/watch?v=CX3VC5JOIRM  
  • 4 vs 4 | Hà Nội + U97 vs Thái Bình + MeoMeo | Ngày 25/12/2016 25/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=BFYVd0rJ5uo https://www.youtube.com/watch?v=1FzQfdnD91Q https://www.youtube.com/watch?v=rBxs1f07JHk  https://www.youtube.com/watch?v=kjkgLbJwCIM    https://www.youtube.com/watch?v=jy3EjdafH_0  https://www.youtube.com/watch?v=egDA_AQK2JY  https://www.youtube.com/watch?v=6Hs7gPKe-zU  https://www.youtube.com/watch?v=HIf3DiBuz5k https://www.youtube.com/watch?v=NM-G-0AXQSc    https://www.youtube.com/watch?v=n18d2hMoiqg https://www.youtube.com/watch?v=7R2PCgpKXW0 https://www.youtube.com/watch?v=zyfPFtL6Fz4   https://www.youtube.com/watch?v=_GbsKg8q9kY https://www.youtube.com/watch?v=2iPF8vy3FOU https://www.youtube.com/watch?v=P2qauFqS7U8  
  • 4 vs 4 | Thái Bình + MeoMeo vs Hà Nội + U97 | Ngày 25/12/2016 25/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=ttO3z514xWs https://www.youtube.com/watch?v=hNkN0pdhot4 https://www.youtube.com/watch?v=h-tgIOKC3cs  https://www.youtube.com/watch?v=xEe8vCNt5kw    https://www.youtube.com/watch?v=iQurEdlQTD8 https://www.youtube.com/watch?v=_HVa7wGtUdo  https://www.youtube.com/watch?v=TF7XlH6Hf10   https://www.youtube.com/watch?v=LhoaiUPNLy4 https://www.youtube.com/watch?v=gZPEXDUTyn0  https://www.youtube.com/watch?v=O986QobXmbg https://www.youtube.com/watch?v=WIx9fdBhSSI https://www.youtube.com/watch?v=CioJyGijmLQ    https://www.youtube.com/watch?v=U_QhMBivk5M https://www.youtube.com/watch?v=oyEAAIHJOII https://www.youtube.com/watch?v=ok9IGlShmKM    
  • 4 vs 4 | Bibi Club vs Thái Bình | Ngày 16/12/2016 16/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=AadYQgnHSZU https://www.youtube.com/watch?v=4BEyzLT6e6c https://www.youtube.com/watch?v=1g0szge3o_o https://www.youtube.com/watch?v=LdQJcDal1ng   https://www.youtube.com/watch?v=5_J--jqSHIs https://www.youtube.com/watch?v=MY8Imy4BlWE  https://www.youtube.com/watch?v=qJoDIwUqsuI   https://www.youtube.com/watch?v=fUCsY0oMrtU https://www.youtube.com/watch?v=wU-u7GNdCxs  https://www.youtube.com/watch?v=QrcHrSs8Yxs  
  • 4 vs 4 | Thái Bình Full vs BiBi Club | Ngày 16 12 2016 BLV Tôm 16/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=NStT2rJKJoM https://www.youtube.com/watch?v=z3CZyZR9E1c https://www.youtube.com/watch?v=8DakF9EtV-w https://www.youtube.com/watch?v=ZboWTRyyXHk   https://www.youtube.com/watch?v=aRxlhrBbNyE  https://www.youtube.com/watch?v=ulhdNcKCjEs https://www.youtube.com/watch?v=ChwOpZJOusQ   https://www.youtube.com/watch?v=vtRoAYAueVA https://www.youtube.com/watch?v=y7Tesv99-Uo  https://www.youtube.com/watch?v=dyNa3KbtITc https://www.youtube.com/watch?v=jVtVsAFLXgI  
  • 4 vs 4 | BiBiClub vs Gametv+Gunny | Ngày 09/11/2016 09/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=mNNtzitJrJ4 https://www.youtube.com/watch?v=R3OsbSXmOZs https://www.youtube.com/watch?v=hiAjdSJd1JM https://www.youtube.com/watch?v=6pHhOYcb4FI   https://www.youtube.com/watch?v=GcpmMxZgXDk https://www.youtube.com/watch?v=K6mXzceWngw https://www.youtube.com/watch?v=iGjX056qVF4 https://www.youtube.com/watch?v=eff6S3f7iug   https://www.youtube.com/watch?v=-if6IOWIZLo https://www.youtube.com/watch?v=FA_MSXHybXI https://www.youtube.com/watch?v=qEsISbnHzr8 https://www.youtube.com/watch?v=CAiDfjeU14E  https://www.youtube.com/watch?v=C6fW4FMZMl0   https://www.youtube.com/watch?v=W641DWoApiA https://www.youtube.com/watch?v=MrhoQJJ97kA https://www.youtube.com/watch?v=QyD1hTCHfpY  
  • 4 vs 4 | Gametv + Gunny vs BBC | Ngày 09/12/2016 BLV Hải RM 09/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=IStH04E5x3o https://www.youtube.com/watch?v=Dpgl0hxBq-s https://www.youtube.com/watch?v=2lL4VVOFCok https://www.youtube.com/watch?v=Ok6mWZjItjY   https://www.youtube.com/watch?v=pzfBSaKDPu8 https://www.youtube.com/watch?v=fsaNItYNAiQ https://www.youtube.com/watch?v=thXveTRp9M0   https://www.youtube.com/watch?v=Yl7HbU-Nq1g https://www.youtube.com/watch?v=fkIZ2x7oFA0  https://www.youtube.com/watch?v=LzfNKYFkjAg https://www.youtube.com/watch?v=wh1Jwug0PC0 https://www.youtube.com/watch?v=kbq5AZsHcnU   https://www.youtube.com/watch?v=Mr33zEYqP9A https://www.youtube.com/watch?v=tFaQMBaDK2I https://www.youtube.com/watch?v=WcWCyAdzKQ8  
  • 2 vs 2 | U97, Dương Còi vs Công 9X, Vô Thường | Ngày 06/12/2016 06/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=sDyMQQPh2to https://www.youtube.com/watch?v=ZY_ePoppipk https://www.youtube.com/watch?v=86sLWFeMI4E https://www.youtube.com/watch?v=aXwRDy_7OHY   https://www.youtube.com/watch?v=o2xz8evuHCI https://www.youtube.com/watch?v=t6-eSGgC5-0 https://www.youtube.com/watch?v=u4vE5499Ick https://www.youtube.com/watch?v=eBcwhZkBTc0 https://www.youtube.com/watch?v=obu9OyQowgI   https://www.youtube.com/watch?v=oEqL9jdeaFg https://www.youtube.com/watch?v=A6sv-BigE8s https://www.youtube.com/watch?v=bXLxRVBHci8 https://www.youtube.com/watch?v=ywihklDRmA4   https://www.youtube.com/watch?v=CWsJLvOnkD8 https://www.youtube.com/watch?v=ZzICPdpwp-M https://www.youtube.com/watch?v=fQGuwBOQ61Q   https://www.youtube.com/watch?v=2QtYH9UMmG8 https://www.youtube.com/watch?v=wT3DxZCSur8 https://www.youtube.com/watch?v=QumqTTuN-_Q  
  • 2 vs 2 | Vô Thường, 9X Công vs U97, Dương Còi | Ngày 06/12/2016 BLV Quang Vũ 06/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=UNmfFDn13AM https://www.youtube.com/watch?v=RBnLzAGWp1U https://www.youtube.com/watch?v=9qaLJAA83qg https://www.youtube.com/watch?v=u2IA_3BH4Sg   https://www.youtube.com/watch?v=BNlmpcGNyhA https://www.youtube.com/watch?v=5kQMgQHWINE https://www.youtube.com/watch?v=ybTUvMqZ4Yg https://www.youtube.com/watch?v=YkbcR2igr7Y https://www.youtube.com/watch?v=T1SjHM0APSU   https://www.youtube.com/watch?v=NdM8VE3Il58 https://www.youtube.com/watch?v=yRVav5B850c https://www.youtube.com/watch?v=ncw-I0fuZSc https://www.youtube.com/watch?v=xOmibUrVA_8   https://www.youtube.com/watch?v=lY_gyWXDMKI https://www.youtube.com/watch?v=6BbdGZdqYnY https://www.youtube.com/watch?v=nEWE8x6cKYY   https://www.youtube.com/watch?v=mT6d86DweCw https://www.youtube.com/watch?v=Ts-rdZI0-lE https://www.youtube.com/watch?v=h-CJv1Uaft8